Нашата платформа събира и обработва Вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Ще използваме данните за осигуряване на по-добрата Ви работа в платформата.

Защита на личните данните

Защита на личните данните

Политика за поверителност


Информационна бележка в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните)


В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) можете да намерите тук информация за обработката на вашите лични данни. Тези правила не са приложими за други уебсайтове, свързани с домейна на администратора на данни и администраторът на данни не носи отговорност за уебсайтове на трети страни. Тази политика се предоставя в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 и също така се повлиява от разпоредбите на Директива 2002/58 / ЕО, изменена с Директива 2009/136 / ЕО, относно "бисквитките".


Обработване на лични данни

 

Личните данни представляват всякаква информация, чрез която едно физическо лице може да бъде идентифицирано: имена, ЕГН, данни за местонахождение, онлайн идентификатор (IP адрес, имейл адрес и др.), специфични признаци зафизическата, физиологичната, генетическата, умствена, икономическата, културната, социалната идентичност на физическото лице. Най-строги изисквания и ограничения са въведени по отношение на т.нар. чувствителни данни, разкриващи политически и религиозни убеждения, етнически и расов произход, биометрични данни, генетични данни, данни за здравословното състояние и т.н.


Разглеждане на данни


ИТ системите и програмните процедури, които управляват този сайт, в процеса на работа придобиват някои лични данни, които се предават в използването на протоколи за интернет комуникация. Такива данни включват IP адреси или потребителски имена на компютърни и терминални домейни, URI / URL адрес (Унифициран ресурсен идентификатор / локатор) на исканите ресурси, времето на заявката, използвания метод за подаване на заявката към сървъра и други параметри, отнасящи се до операционната система на потребителя и ИТ средата.


Данни, събрани от субекта на данните


Свободното, изрично и доброволно изпращане на съобщения до адресите на контактите, както и попълването и изпращането на формулярите, публикувани на уебсайта на Администратора на лични данни,изисква получаването на данните за контакт на изпращача с цел адресиране на съответните искания и на всички лични данни, включени в съобщението.


Данни за вход

При достъп до платформата за първи път от потребителите се изисква да създадат акаунт, в който да въведат личните си данни, включително, но не само: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и професия (напр. Клуб, агент, играч, треньор, администратор, журналист).


Данни за децата

 

Децата под 18-годишна възраст не могат да предоставят личните си данни. Администраторът по никакъв начин няма да носи отговорност за неверни изявления, които могат да бъдат предоставени от непълнолетни и във всеки случай, ако администраторът на данни установи, че непълнолетно лице се е регистрирало като пълнолетно, той незабавно ще изтрие всички лични данни и всички придобити материали, като за това ще уведоми субекта на данните. Администраторът на данни гарантира на родителя или настойника  упражняването на правата на субекта на данни относно личните данни на детето, предвидени в член 15 и следващите от Регламент (ЕС) № 2016/679.


Лични данни натрети страни

Информацията, споделена в профила на потребителя в SportFinders, може също да съдържа данни, отнасящи се до трети страни. SportFinders не събира и обработва лична информация, различна от данните, предоставени директно от потребителите в момента на регистрирането и създаването на профила; обаче, всичко, което се споделя чрез акаунт, е достъпно за други потребители на SportFinders, които имат достъп до запазената зона на платформата и събират, и използват съдържанието на други потребители, което може да включва лична информация за трети страни. Следователно е необходимо потребителят да информира тези трети страни и, ако е необходимо, да събере съгласието им за обработката на техните данни в съответствие с разпоредбите на тези правила.


SportFinders не носи отговорност за незаконна обработка на данни от трети страни или за обработка на такива данни от други потребители.


Лична информация относно плащанията

SportFinders прави пакетите за услуги, достъпни за покупка чрез Платформата. SportFinders събира и обработва данни за фактуриране и обработка на плащания във връзка с покупката на пакетни услуги, предоставени от SportFinders през платформата.

Профилът е защитен с парола. Потребителят е отговорен за сигурността на своята парола и трябва да внимава да я държи в тайна.

 

Специални известия за поверителност

В страниците на сайта могат да се появяват конкретни съобщения за поверителност във връзка със

специални услуги или обработка на предоставените данни.

 

Бисквитки и други технологии

За допълнителна информация относно "бисквитките" и другите използвани технологии вижте

правилата за "бисквитките", показани на уебсайт www.sportfinders.bg.


1.АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ДАННИ, съгласно членове 4 и 24 от Регламент (ЕС)2016/679 е SportFindersсъс седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223, представлявано от Йордан Терзиев

 

2. За контакт с ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, съгласно членове 37 – 39  от Регламент (ЕС)2016/679,

e-mail:data@sportfinders.bg - Антоанета Атанасова

 

3. ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ:

А) сърфиране в уебсайта:

-данните, необходими за предоставянето на уеб услугите, се обработват също така с цел получаване на статистическа информация за използването на споменатите услуги (най-популярните страници, брой посетители на времеви слот или ден, географски зони на произход и т.н.) и за следене направилното функциониране на предлаганите услуги;


- попълване на формуляри за събиране на данни за услуги, предоставяни отSportFinders (напр.

Регистрация на базата на професия, безплатни опити и др.);

- попълване на формуляри за събиране на данни за контакти, приложения в областта "Работа с нас" и др .;

Б)Личните данни се обработват в съответствие с условията за законност съгласно чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 за следните цели:


- за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна или за да предприеме стъпки по искане от субекта на данните преди сключването на договор;

- за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, освен когато такива интереси са пренабрегнати от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните може да се очаква в момента и в контекста на събирането на личните данни, че обработката за тази
цел може да се осъществи;

 

- по отношение на профила на потребителя - за целите на законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, освен когато такива интереси са пренебрегнати от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато лицето, за което се отнасят данните, може основателно да очаква в момента и в контекста на събирането на личните данни, че обработката за тази цел може да се осъществи.


В) за директен маркетинг, базиран на профила на потребителя, за доставка на съобщения, бюлетини и промоционални и бизнес информация, пазарни проучвания или други изследвания на продукти и директни продажби, информационен материал за оценка на удовлетвореността на клиентите, търговски и рекламни материали или материали, свързани със събития и инициативи, от администратора на данни: чрез автоматизирани средства като електронна поща, SMS (Short Message Service) или други, както и чрез телефонни разговори чрез оператор и поща.

 

За тази цел администраторът събира данните след предварително дадено съгласие и  до

възражение  от субекта на данните.


Администраторът изпраща бюлетини и промоционални материали чрез системи, генериращи отчети, с цел да се сравнят и подобрят резултатите от такива комуникации. Благодарение на тези доклади администраторът на данни може да знае например: броя или читателите, броя отворени съобщения, броя на единичните кликвания и кликванията; устройствата и операционните системи, използвани за четене на комуникацията; подробности за дейността на отделните потребители; подробности за изпратените, доставените и непродадените имейли. Всички тези данни се използват за сравняване и подобряване, ако е необходимо, на резултата от тези комуникации.

 

4. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ


Личните данни ще бъдат предоставени на обработващи (по см. на член 28 от Регламент (ЕС)  2016/679)  и / или като физически лица, действащи под ръководството на администратора на данни и обработващия данни (член 29 от Регламент(ЕС)2016/679), за целите, изброени по-горе в параграф 3, и на трети страни. По-конкретно, данните ще бъдат предоставени на:

- дружества, контролирани от, контролиращи или под съвместния контрол на SportFinders или свързаните с него дружества;

 

- доставчици на услуги, специално определени и упълномощени от SportFinders или други лица, с които SportFinders е сключила споразумения за сътрудничество по отношение на платформата или услугите, обхванати от платформата;

 

- субекти, предоставящи услуги за управление на компютърната система и комуникационните мрежи (включително електронна поща);

 

 - фирмите в контекста на взаимоотношенията за помощ и консултации;

 

- компетентните публични органи във връзка с изпълняваната от тях дейност и при поискване;

 

 - в случай че обработката е извършена за административни или счетоводни цели, данните могат да бъдат прехвърлени на фирми за бизнес информация за оценка на платежоспособността и начините на плащане и / или на агенции за събиране на вземания. В тези случаи,  фирмата – получател ще разполага с назначено лице, отговорно за обработката на лични данни, или длъжностно лице по защита на данните.

 

5. ТРАНСФЕР НА ДАННИ ДО ТРЕТИ СТРАНИ И / ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЩИТА НА ТЕЗИ ДАННИ


Прехвърлянето на лични данни в държави от Европейския съюз и извън Европейския съюз може да се осъществи, за да се изпълни която и да е от посочените по-горе свързани цели. Данните се прехвърлят в съответствие с член 44 и следващите от Регламент (ЕС)2016/679 само възоснова на решение относно адекватното ниво на защита на третата страна.


6. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК


Данните се обработват автоматично и ръчно, по начин и с инструменти, които осигуряват максимална сигурност и поверителност, от специално назначени субекти. В съответствие с разпоредбите на чл. 5, пар. 1,б. д) от Регламент (ЕС) 2016/679, събраните лични данни се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субектите на данни за период, който не превишава този зацелите, за които личните данни са били събрани и впоследствие са били обработени. По-специално, личните данни се обработват за минимално необходимия период, както е описан в съображение 39 от регламента, равен на продължителността на съществуващите договорни отношения, без да се засяга допълнителен период на задържане, който може да бъде изискван със закон, както е предвидено в съображение 65 от Регламент (ЕС)2016/679. По отношение на дейностите по обработка, извършени със съгласието на субекта на данните, не забравяйте, че даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Периодът на съхранение се определя възоснова на наличните критерии за субекта на данните чрез писмено съобщение на

мейл адрес: data@sportfinders.bg


7. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ


Субектите на данни имат право да получат, когато е уместно, достъп до техните лични данни, както и коригиране или заличаване на такива данни или ограничаване на обработката, отнасяща се до тях, и да възразят срещу обработката (членове 15 и следващите от Регламент (ЕС) 679 / 2016). Можете да упражните правата си, като се свържете с Отговорното лице по защита на данните по електронната поща data@sportfinders.bg или като пишете на посочения по-горе главен офис на Администратора на лични данни.  Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по отношение на директните маркетингови комуникации, като напишете e-mail на  адрес а.atanasova@sportfinders.bg за автоматичен директен маркетинг (имейл, SMS) с темата "анулиране от автоматизирани съобщения". За да спрете всякакви традиционни директни маркетингови съобщения (телефонни обаждания на оператори, хартиени писма), моля, напишете e-mail на адрес:а.atanasova@sportfinders.bg с темата

"отмяна на традиционните комуникации".

Имате право да подадете жалба до органа за защита на данните. Решенията се взимат след

индивидуално разглеждане на всеки отделен случай.


8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Вие сте свободни да предоставяте лични данни в предвидените за това полета в сайта чрез формуляри за регистрация. Предоставянето на лични данни е по избор. Липсата на предоставяне на лични данни за целите на точка 3, параграф А) и Б) на настоящата политика за поверителност води до невъзможността за предоставяне на услугите от администратора на данни.


Предоставянето на лични данни за целите на параграф точка 3, пар. В) от настоящата политика за поверителност е незадължително. Непредоставянето на такива данни възпрепятства изпращането на съобщения за директен маркетинг, както е описано в параграф В), но не възпрепятства предоставянето на услугите, описани в точка 3, параграфи А) и Б).Субектът на данните може да даде съгласието си за обработката на лични данни за целите на параграф В) и в момента на създаването на профила, като отметне желаната опция.

9. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Администраторът си запазва правото да изменя, актуализира, добавя или премахва части от тази политика за поверителност по свое усмотрение и по всяко време. Субектът на данните е длъжен да преглежда редовно всички промени. За да се улесни този преглед, политиката ще съдържа

указание за датата, на която политиката е актуализирана.


Във всеки случай, SportFinders ще ви изпрати съобщение, всеки път,когато има съществена промяна в Политиката за поверителност.