Нашата платформа събира и обработва Вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Ще използваме данните за осигуряване на по-добрата Ви работа в платформата.

Футболен правилник

Футболен правилник

 

Какво трябва да знаете, когато детето ви тренира футбол?

Както всяка игра футболът има своите правила. За да ви улесним сме извадили текстове свързани с детско-юношеския футбол от Правилника за статута на футболистите и Правилника за договорите и трансферите на футболистите публикувани в страницата на БФС.

 

 

 

Плащане на Компенсация за обучение при първи

професионален договор.

Чл. 27. (1) Компенсацията за обучение се дължи на всички футболни клубове, в които футболистът се е обучавал, развивал и формирал, до навършване на 23 години,

(2) Футболният клуб, който е сключил с футболист първи договор като футболист-професионалист, е длъжен:

1. да установи футболните клубове, в които футболистът се е обучавал, развивал и формирал, съгласно регистъра на БФС. Футболистът е длъжен да окаже съдействие за тяхното установяване.

2. да изчисли на всеки клуб по т. 1 размера на дължимата Компенсация за обучение по години;

3. да заплати пълния размер на Компенсацията за обучение не по-късно от 30 дни след датата на картотекиране на футболиста-професионалист.

(3) Футболният клуб, с който е сключен първи договор, представя в отдел „Спортно-технически” на БФС доказателства от всеки футболен клуб по ал. 2 за изплатена Компенсация за обучение.

(4) Доказателствата по ал. 3 могат да бъдат:

1. Служебна бележка по образец от футболен клуб, в който състезателят се е обучавал, развивал и формирал, която да удостоверява получаването на пълния размер от дължимата компенсация за обучение.

2. Платежни документи, доказващи плащане на дължимата компенсация за обучение.

3. Договор с футболен клуб, в който състезателят се е обучавал, развивал и формирал за уреждане на взаимоотношенията по изплащането на Компенсацията за обучение.

(5) В случай на пълен или частичен отказ от Компенсация за обучение заинтересованият аматьорски клуб, участвал във обучението, развитието и формирането на футболист, сключил първи професионален договор, задължително предоставя в писмен вид в отдел „Спортно-технически” мотивирано решение за отказа, взето с мнозинство от повече от половината от членовете на колективния

 

Плащане на Компенсация за обучение при първи

професионален договор.

Чл. 27. (1) Компенсацията за обучение се дължи на всички футболни клубове, в които футболистът се е обучавал, развивал и формирал, до навършване на 23 години,

(2) Футболният клуб, който е сключил с футболист първи договор като футболист-професионалист, е длъжен:

1. да установи футболните клубове, в които футболистът се е обучавал, развивал и формирал, съгласно регистъра на БФС. Футболистът е длъжен да окаже съдействие за тяхното установяване.

2. да изчисли на всеки клуб по т. 1 размера на дължимата Компенсация за обучение по години;

3. да заплати пълния размер на Компенсацията за обучение не по-късно от 30 дни след датата на картотекиране на футболиста-професионалист.

(3) Футболният клуб, с който е сключен първи договор, представя в отдел „Спортно-технически” на БФС доказателства от всеки футболен клуб по ал. 2 за изплатена Компенсация за обучение.

(4) Доказателствата по ал. 3 могат да бъдат:

1. Служебна бележка по образец от футболен клуб, в който състезателят се е обучавал, развивал и формирал, която да удостоверява получаването на пълния размер от дължимата компенсация за обучение.

2. Платежни документи, доказващи плащане на дължимата компенсация за обучение.

3. Договор с футболен клуб, в който състезателят се е обучавал, развивал и формирал за уреждане на взаимоотношенията по изплащането на Компенсацията за обучение.

(5) В случай на пълен или частичен отказ от Компенсация за обучение заинтересованият аматьорски клуб, участвал във обучението, развитието и формирането на футболист, сключил първи професионален договор, задължително предоставя в писмен вид в отдел „Спортно-технически” мотивирано решение за отказа, взето с мнозинство от повече от половината от членовете на колективния орган за управление на клуба.

Размер на Компенсацията за обучение.

Чл. 29. (1) Размерът на Компенсацията за обучение се определя съгласно таблицата на чл. 26. Изчисленият съгласно нея размер на Компенсацията за обучение е безусловен и се изплаща по реда и в сроковете по чл. 27, ал. 2.

(2) Спорове за размер на Компенсацията за обучение, извън определения в чл. 26, се решават по реда и в сроковете по раздел II от тази глава. Заинтересованият футболен клуб доказва искането си с всички допустими доказателствени средства.

(3) След навършване на 23 години не се дължи Компенсация за обучение.

За консултация по спортно-технически въпрос, можете да се обърнете към нас в работни дни от 9:00 до 18:00 часа на телефон - 0899 172 913 или 0897 801 883

 

 

 

 

Раздел III. Договор със собствен юноша Права за сключване на договор със собствен юноша.

Чл. 9. (1) Футболният клуб, в който футболист е навършил 18 години и е картотекиран в него към тази дата, има право пръв да му предложи сключване на професионален договор (договор със собствен юноша). (2) Футболистът е длъжен да отговори писмено в срок до 14 дни от датата на предложението на футболния клуб. 7 (3) Когато футболистът по ал. 1 е участник в започнало държавно първенство и с него е сключен договор, той може да влезе в сила в деня, следващ деня, на който е изигран последният мач от първенството. В този случай футболистът има правата на футболистаматьор до завършване на първенството. (4) Когато предложението не е прието, футболистът е свободен играч и за него се прилага чл. 11, ал. 3.

Права за сключване на договор с юноша, навършил 16 години.

Чл. 10. (1) Футболен клуб, в който е картотекиран футболист, навършил 16 години, има право да му предложи сключване на професионален договор (договор с непълнолетен играч). (2) Сключването на договора се извършва при спазване на изискванията на Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.) и този правилник. (3) В 7-дневен срок от сключването на договора в отдел „Спортно-технически” на БФС се представят: 1. договор за професионален футболист, подписан от футболиста и неговите родители (попечители); 2. медицинско удостоверение за постъпване на работа от общопрактикуващ лекар; 3. медицинско заключение от служба по трудова медицина. 4. разрешение за постъпване на работа, издадено от областната дирекция "Инспекция по труда". (4) Когато футболистът по ал. 1 е участник в започнало държавно първенство и с него е сключен договор, той може да влезе в сила в деня, следващ деня, на който е изигран последният мач от първенството. В този случай футболистът има правата на футболистаматьор до завършване на първенството.

Чл.17. Футболист-аматьор в детско-юношеска възраст свободно преминава в друг аматьорски футболен клуб при спазване на ограниченията по чл. 16

ГЛАВА III. КОМПЕНСАЦИИ

Раздел I. Компенсация за обучение.

Компенсация за обучение при първи професионален договор.

Определение.

Чл. 24. (1) Компенсацията за обучение е парична сума за компенсиране разходите за обучение, развитие и формиране на футболиста от навършване на 12 години до навършване на 23 години.

Размер на компенсацията при първи професионален договор.

Чл. 25. (1) Основният размер на Компенсацията за обучение за футболните клубове от системата на БФС, при сключването на първи професионален договор, е 75 000 лева.

(2) Когато футболистът е взел участие в най-малко 50% от срещите на национален отбор на Р България през последния сезон, при сключването на първи договор като футболист-професионалист, размерът на Компенсацията за обучение е 100 000 лева.

(3) (нова – Протокол 2/05.07.2016 г.) ФК от Първа професионална или Втора професионална лига е необходимо да сключи първи професионален договор със състезател в срок до края на първия трансферен период, следващ датата на навършване на 18 г. на съответния футболист. В случай, че ФК не сключи договора в определения срок, съответният ФК може да претендира към български ФК за 10 000 лв компенсация за обучение.

(4) (предишна ал. 3 - Протокол 2/05.07.2016 г.) Размерът на Компенсацията за обучение, когато футболист, участник в първенства и турнири на БФС, премине като футболист-професионалист в чуждестранен футболен клуб, се определя по правилата на ФИФА.

Разпределяне на Компенсацията за обучение при първи

професионален договор.

Чл. 26. (1) Компенсацията за обучение при първи професионален договор се разпределя по години, както следва:

1. за сезона на навършени 12 години - 5 %;

2. за сезона на навършени 13 години - 5 %;

3. за сезона на навършени 14 години - 5 %;

4. за сезона на навършени 15 години - 10 %;

5. за сезона на навършени 16 години - 15 %;

6. за сезона на навършени 17 години - 15 %;

7. за сезона на навършени 18 години - 15 %;

8. за сезона на навършени 19 години - 15 %;

9. за сезона на навършени 20 години - 5 %;

10. за сезона на навършени 21 години - 5 %;

11. за сезона на навършени 22 години - 2.5 %;

12. за сезона на навършени 23 години - 2.5 %.

(2) Когато 12 години са навършени в периода между два сезона, за първи сезон по ал. 1 се приема сезонът след тази дата.